Main content

Polityka plików cookie i polityka prywatności

 Z niniejszego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z organizacją Commerce Transformation Days (dalej „CTD”). 

Dowiesz się, m.in.: 

 • dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane; 
 • w jakim celu je przetwarzamy; 
 • czy masz obowiązek podać nam Twoje dane; 
 • jak długo je przechowujemy; 
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych; 
 • czy przetwarzamy Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; 
 • czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym czy je profilujemy.  

Pierwsza część Polityki prywatności zawiera ogólne informacje o przetwarzaniu danych, które znajdują zastosowanie do Ciebie, niezależnie od tego, w jakiej roli weźmiesz udział w CTD. 

Druga część zawiera informacje dla Prelegenta, Kupującego, Partnera lub Uczestnika, gdy w odpowiedniej roli zawierasz z nami umowę lub gdy na Twoją rzecz zawierana jest umowa, której przedmiotem jest uczestnictwo w CTD.  

Trzecia część zawiera informacje dla Ciebie, gdy wyrazisz dobrowolną zgodę na komunikację marketingową. 

Czwarta część zawiera informacje o zasadach przetwarzania wizerunku osób uczestniczących w CTD. 

Część I. Informacje ogólne 

Dane kontaktowe administratora Twoich danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000004330. 

Inspektor ochrony danych osobowych 

Dbając o wysokie standardy bezpieczeństwa wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, pisząc na adres e-mail: [email protected] 

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe Prelegenta, Kupującego, Partnera pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Podajesz nam je zgłaszając chęć uczestnictwa w CTD we wskazanym charakterze. 

Dane osobowe Uczestnika otrzymujemy od Twojego pracodawcy lub współpracownika, który zapisuje Ciebie na CTD.  

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Poniżej prezentujemy Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. Prawa, które przysługują Tobie w konkretnej sytuacji, zależą od tego, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe. 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie do przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat. Składając wniosek w zakresie dostępu do swoich danych, otrzymasz informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia. 

Prawo do sprostowania

Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Naszym obowiązkiem jest dbanie o to, aby nasza wzajemna komunikacja była oparta o dane prawdziwe, kompletne i aktualne. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zwrócić się do nas, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej lub jeżeli przedstawiłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania. 

Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów. 

Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. Niniejsze uprawnienie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy. 

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, to masz prawo do złożenia sprzeciwu w dowolnym czasie wobec dalszego przetwarzania. Rozpatrzymy Twój wniosek zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów. 

Prawo do wycofania zgody

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych. 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, zachęcamy Ciebie do zwrócenia się w pierwszej kolejności do nas, abyśmy mogli wyjaśnić Tobie wszelkie wątpliwości. 

Rozpatrzenie wniosku

Jeśli skierujesz do nas wniosek o realizację danego uprawnienia, to odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź na Twój wniosek będzie udzielana na adres e-mail, z którego prześlesz wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail). 

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: [email protected] 

Część II. Przetwarzanie danych – uczestnictwo w CTD 

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy jako Partner, Kupujący lub Prelegent zawierasz z nami umowę, której prawa i obowiązki zdeterminowane są charakterem naszej współpracy wynikającym z roli, w jakiej weźmiesz udział w CTD.  

Poniższe zasady znajdują również zastosowanie do Ciebie jako Uczestnika, kiedy w takiej roli zostajesz zgłoszony przez Twojego pracodawcę lub współpracownika, co w praktyce wiąże się z zawarciem na Twoją rzecz umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w CTD. 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby wykonać zawartą z Tobą lub na Twoją rzecz umowę, której przedmiotem jest uczestnictwo w CTD, odpowiedzieć na Twoje pytania, zgłoszenia reklamacyjne dotyczące CTD, zapewnić możliwość wzięcia udziału w CTD od strony technicznej.  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako Prelegenta, aby wybrać osoby odznaczające się wiedzą i umiejętnościami, które będą mogły wystąpić w CTD we wskazanej roli. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

 • zawarta przez Ciebie lub na Twoją rzecz umowa, której przedmiotem jest uczestnictwo w CTD lub podjęcie czynności niezbędnych do jej zawarcia; 
 • nasz uzasadniony interes – w zakresie ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, udostępnieniem danych Uczestników Partnerom; 
 • wyrażona przez Ciebie jako Uczestnika zgoda na przekazanie Twoich kontaktowych danych osobowych Partnerom w celu prowadzenia działań marketingowych. 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji umowy, a następnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 

Jeśli złożysz do nas aplikację w celu otrzymania statusu Prelegenta i finalnie nie zostaniesz wybrany jako Prelegent, to będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż do pierwotnie planowanego terminu organizacji CTD.  

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych? 

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej. 

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być również inne podmioty z Unity Group, tj. Unity Systems sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000262592 oraz Unity International sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000356947, co może mieć miejsce w celu optymalizacji działań biznesowych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem CTD. 

Odbiorcą Twoich danych osobowych jest dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, firma PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274399, która uczestniczy w procesie finalizacji transakcji zakupu Biletów. 

Odrębnym administratorem, który będzie uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych osobowych będzie MEETING APPLICATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we WROCŁAWIU przy ulicy św. Antoniego 15, 50-073 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000433314. MEETING APPLICATION jest właścicielem serwisu, który umożliwia zakup Biletu, założenie Konta, uczestnictwo w CTD online za pośrednictwem założonego Konta, jak również prowadzenie czatu w trakcie CTD. MEETING APPLICATION przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach wskazanych w Regulaminie Sprzedaży Biletów oraz Polityce Prywatności dostępnej tutaj. Akceptacja przez Ciebie powyższych zasad następuje w procesie nabywania Biletu oraz zakładania Konta. 

Odbiorcą Twoich danych osobowych jako Uczestnika, który wyrazi dobrowolną zgodę na przekazanie podstawowych danych kontaktowych Partnerom w celu prowadzenia działań marketingowych, będą Partnerzy CTD, współtworzący wydarzenie. 

W przypadku braku wyrażenia przez Ciebie jako Uczestnika zgody na udostępnienie danych kontaktowych Partnerom, Partnerzy CTD otrzymają jedynie statystyczne informacje o Uczestnikach takie jak nazwa zgłaszającej Uczestnika firmy oraz pełnione stanowisko. 

Zakres i charakter podania danych

Zakres podanych danych determinowany jest Twoją rolą, w jakiej będziesz uczestniczył w CTD – jest on inny w przypadku Prelegenta, Partnera, Kupującego oraz Uczestnika i dostosowany do wynikających z roli potrzeb. 

Podanie danych jest dobrowolne. Jednak brak podania podstawowych danych wskazanych w odpowiednich formularzach rejestracyjnych, w szczególności takich jak: imię, nazwisko oraz numer telefonu i e-mail, uniemożliwi nam zawarcie umowy oraz jej należyte wykonanie, stąd podanie tego typu danych stanowi warunek zawarcia umowy. 

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu. Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Miej jednak na uwadze, że kupując Bilet, za pośrednictwem serwisu MEET APPLICATION, administratorem Twoich danych osobowych staje się inny podmiot, który samodzielnie określa zasady przetwarzania danych, w tym podmioty, z którymi współpracuje oraz miejsce przetwarzania danych. Możesz się z nimi zapoznać tutaj. 

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki prywatności. 

Część III. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych 

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy wyrażasz dobrowolną zgodę na komunikowanie się z Tobą w celach marketingowych. 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby przekazać Tobie informacje marketingowe dotyczące świadczonych przez nas usług, informacje o nowościach, promocjach, ofertach, które mogą Cię zainteresować. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

 • Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie dobrowolnego checkboxa, przy którym znajduje się stosowne oświadczenie. 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? 

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ważności udzielonej zgody, do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce dotychczas.  

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych? 

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT, w tym Freshmail sp. z o.o., z którego narzędzia do prowadzenia komunikacji korzystamy. 

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być również inne podmioty z Unity Group, tj. Unity Systems sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000262592 oraz Unity International sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000356947, co może mieć miejsce w celu optymalizacji działań biznesowych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem CTD oraz prowadzonymi działaniami marketingowymi. 

Charakter podania danych 

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych i promocyjnych.  

Inne istotne informacje 

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu. Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

Jakie prawa posiadasz? 

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności. 

Część IV. Przetwarzanie wizerunku osób uczestniczących w CTD 

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy zawierasz z nami umowę, której przedmiotem jest uczestnictwo w CTD. 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako Prelegenta w postaci wizerunku w celu promocji CTD, a następnie organizacji i właściwego przeprowadzenia CTD, jego transmisji, wykonania nagrania i dokumentacji zdjęciowej, jak również w celach dokumentacyjnych i marketingowych.  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako Uczestnika biorącego udział w CTD stacjonarnie w postaci wizerunku w celu transmisji CTD, nagrania wydarzenia lub wykonania dokumentacji zdjęciowej, a następnie wykorzystywania nagrań oraz zdjęć w celach dokumentacyjnych i marketingowych.  

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w postaci wizerunku jest uzasadniony interes administratora polegający na promocji nadchodzącego oraz przyszłych wydarzeń oraz udostępnienia uczestnikom materiałów pokonferencyjnych.  

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? 

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres roku od realizacji wydarzenia. 

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych? 

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT. 

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być również inne podmioty z Unity Group, tj. Unity Systems sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000262592 oraz Unity International sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000356947, co może mieć miejsce w celu optymalizacji działań biznesowych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem CTD oraz prowadzonymi działaniami marketingowymi. 

Charakter podania danych 

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do stacjonarnego uczestnictwa w CTD. 

Inne istotne informacje 

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu. Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

Jakie prawa posiadasz? 

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności. 

Polityka plików cookie 

Co to są pliki cookie i podobne technologie? 

Plik cookie to plik tekstowy zapisywany przez serwer internetowy na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Jego treść może być pobrana i odczytana jedynie przez serwer, który utworzył dany plik. Pliki cookie są unikatowe dla używanej przeglądarki lub aplikacji mobilnej. Treść pliku cookie często składa się z identyfikatorów, nazw witryn internetowych oraz sekwencji liczb i liter. 

Niezbędne pliki cookie 

Co to są niezbędne pliki cookie i czy można je odrzucić? 

Te pliki są niezbędne do działania witryny i nie mogą być wyłączone bez wpływu na korzystanie z niniejszej witryny. Te pliki cookie są zwykle umieszczane jedynie w odpowiedzi na konkretne czynności podejmowane przez użytkownika w witrynie. Korzystamy z tych plików cookie, ponieważ uważamy, że umożliwienie prawidłowego działania niniejszej witryny leży w uzasadnionym interesie naszym i naszych użytkowników.  

Dlaczego używamy niezbędnych plików cookie? 

Zwykle używamy tych plików do realizacji konkretnej funkcji witryny, np. zapamiętania zaakceptowania przez użytkownika treści Polityki Prywatności. 

Jakie dane są zbierane i wykorzystywane przez niezbędne pliki cookie? 

Niezbędne pliki cookie nie zbierają i nie wykorzystują danych osobowych.  

Jak długo przechowujemy te dane? 

Niezbędne pliki cookie to zwykle pliki cookie sesji, które przechowują dane jedynie przez czas wizyty użytkownika w witrynie, ale jeśli plik cookie obsługuje funkcję zapamiętania Twojej akceptacji Polityki Prywatności, dane są przechowywane dłużej, aby zapamiętać Cię podczas kolejnych wizyt. 

Pozostałe pliki cookie 

Korzystamy również z ciasteczek reklamowych oraz analitycznych po to, aby zwiększyć efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz atrakcyjność organizowanej konferencji. 

Poniższa tabela pokazuje, jakie pliki stosujemy, jak długo są one zapisywane i dlaczego je stosujemy.  

Jak mogę zmienić ustawienia cookie? 

Więcej o tym, jak zarządzać plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach dowiesz się tutaj: 

Narzędzia analityczne i marketingowe, których używamy 

Google Analytics i Tag Manager 

Korzystamy z narzędzi Google – Google Analytics oraz Google Tag Manager – zapewnianych przez Google Ireland Limited, firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.  Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod tym adresem 
 
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google. 
 
Google Tag Manager to narzędzie pozwalające na kontrolowanie fragmentów kodów i tagów umieszczonych na naszej witrynie. Tagi – czyli fragmenty kodu strony – pozwalają na różne działania, między innymi śledzenie aktywności użytkowników na stronie takie jak czas spędzony na stronie, przewijanie witryny. Dzięki Google Tag Manager nie musimy każdego z tagów dodawać do kodu źródłowego strony, co zwłaszcza przy dużej ich liczbie może rodzić pewne problemy. 
 
Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google.

Powyższe narzędzia umożliwiają nam zbieranie statystycznych informacji dotyczących korzystania użytkownika z naszego serwisu takich jak adres IP, rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki. Robimy to, aby mieć wiedzę m.in. o liczbie użytkowników korzystających z naszej strony. Te informacje są przetwarzane tylko w sposób, który nie pozwala nam bezpośrednio nikogo zidentyfikować.  

Facebook Pixel 

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,Dublin 2, Dublin. W ramach tych narzędzi kierujemy do użytkownika reklamy w serwisie Facebook.  

W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań użytkownika w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszego Serwisu Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. 
 
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na identyfikację użytkownika. Wiemy jedynie, jakie działania użytkownik podjął w ramach naszego Serwisu.  

Informujemy, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich użytkownik może szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku Użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. 

Linkedin Pixel 

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Linkedin i zapewnianych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2. Piksel LinkedIn stanowi kod JavaScript, który gromadzi dane ze strony internetowej. W efekcie umożliwia pozyskanie wiedzy na temat swoich odbiorców i precyzyjniej planować kolejne działania. 

Piksel LinkedIn umożliwia segmentację docelowych użytkowników i ustalenie, skąd pochodzą goście, umożliwiając zespołom sprawdzenie, ile kliknięć i odesłań pochodzi z LinkedIn i ile jest znaczących z sieci WWW.