Main content

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w Konferencji

 „Commerce Transformation Days”

Zaktualizowany w dniu 17.08.2022

 

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji,
 2. Organizator – oznacza UNITY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000004330, kapitał zakładowy w wysokości 664.388,00zł (w pełni opłacony), NIP: 8942649070, REGON: 932269479
 3. Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora Konferencję pod nazwą: Commerce Transformation Days odbywającą się w dniach 22-23 września 2022 r. trybie stacjonarnym, w budynku „Concordia Design Wrocław” znajdującym się pod adresem Wyspa Słodowa 7, we Wrocławiu.
 4. Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.
 5. Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: https://event.meetingapplication.com/commerce-transformation-days-2022 za pomocą którego następuje Rejestracja.
 6. Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.
 7. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym do uczestnictwa w Konferencji.
 8. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców.
 9. Bilet – bilet na Konferencję w postaci pliku cyfrowego w formacie PDF, dostarczony drogą internetową za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany adres mailowy Uczestnika wskazany w Formularzu zgłoszeniowym,
 10. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych. Polityka Prywatności dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://commercedays.com/pl/polityka-prywatnosci/
 11. Prelegent – osoba fizyczna biorąca czynny udział w Konferencji, tj. prowadząca wystąpienie, prelekcję lub warsztat.
 12. Meeting Application – Meeting Application Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Św. Antoniego 15, 50-073 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000433314, z kapitałem zakładowym w wysokości 47200,00 zł, posiadającą NIP: 8992738060.
 13. Serwis – portal internetowy, którego właścicielem jest Meeting Application.
 14. PayU- PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.944.000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
 15. Partner CTD – podmioty wymienione na stronie commercedays.com/pl/partnerzy/ jako „Partner strategiczny”, „Partnerzy złoci”, „Partnerzy srebrni”, „Partnerzy warsztatów” i „Partner bankietu”.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 września 2022 stacjonarnie w budynku „Concordia Design Wrocław” znajdującym się pod adresem Wyspa Słodowa 7, we Wrocławiu. Ze względu na zmieniającą się sytuację wynikającą ze stanu pandemii wirusa SARS-CoV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły konferencji i zorganizowania jej wyłącznie online za pośrednictwem platformy Serwisu.
 2. W Konferencji może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Aktualne limity będą publikowane przez Organizatora na stronie Internetowej https://event.meetingapplication.com/commerce-transformation-days-2022, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów, w szczególności ze względu na sytuację wynikającą ze stanu pandemii wirusa SARS-CoV-2 na zasadach określonych poniżej.
 3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora przeprowadzenie Konferencji w trybie stacjonarnym w wyznaczonym miejscu i terminie napotka ograniczenia lub okaże się zabronione, Konferencja może odbyć się online.
 4. W przypadku, jeżeli zostaną wprowadzone ograniczenia w rezultacie których w Konferencji stacjonarnej będzie mogło uczestniczyć mniej osób niż pierwotnie zakładał Organizator (limit), w pierwszej kolejności prawo do udziału w Konferencji stacjonarnej przysługuje Uczestnikom posiadający Bilet VIP.
 5. Jeżeli Uczestników posiadających Bilety VIP będzie więcej niż wynosi limit, pierwszeństwo przysługuje tym Uczestnikom, których Bilety zostały zakupione najwcześniej.
 6. Jeżeli limit nie zostanie wyczerpany przez Uczestników posiadających Bilety VIP, pozostała liczba miejsc przypada Uczestnikom posiadającym Bilety CLASSIC, aż do wyczerpania limitu, przy czym pierwszeństwo przysługuje tym Uczestnikom, których Bilety zostały zakupione najwcześniej.
 7. Dla Uczestników, którzy pierwotnie zostali zarejestrowani do Konferencji stacjonarnej, dla których zabraknie miejsc zgodnie z §2 ust. 3-6 Regulaminu, Organizator umożliwi udział w Konferencji w trybie online.
 8. Zakup Biletu oznacza również zaakceptowanie Polityki Prywatności.

 

§ 3 UCZESTNICTWO BIERNE W KONFERENCJI

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://event.meetingapplication.com/commerce-transformation-days-2022 oraz wykupienie Biletu uprawniającego do wstępu na Konferencję.
 2. W celu dokonania Rejestracji, Kupujący na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 powinien założyć konto oraz wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy zgodnie z instrukcjami na Formularzu zgłoszeniowym. Ponadto Kupujący przy pomocy zaznaczenia odpowiedniego checkboxa oświadczy, że nie prowadzi działalności związanej z oferowaniem usług i częściowo lub całkowicie tożsamych do usług  oferowanych przez Unity Group, w szczególności w zakresie transformacji cyfrowej, usług IT oraz konsultingowych. Wyjątek stanowią przypadki w którym Organizator wyraził uprzednio zgodę na udział w konferencji i zakup biletu.
 3. Jeden Bilet uprawnia do uczestnictwa w Konferencji przez jedną osobę. Kupujący nie będący jednocześnie Uczestnikiem wskazuje w Formularzu zgłoszeniowym osobę spośród swoich pracowników lub współpracowników, która będzie uczestniczyć w Konferencji w ramach wykupionego Biletu.
 4. Wypełnienie i zaakceptowanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego i Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy na warunkach w nim zawa Uczestnictwo jest potwierdzone w momencie otrzymania płatności przez Organizatora lub potwierdzenia płatności przez serwis PayU.
 5. Po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego Kupujący zobowiązany jest nabyć Bilet. Organizator przewiduje następujące metody płatności:
 • poprzez serwis PayU,
 • przelewem na konto bankowe Organizatora na podstawie faktury proforma z 3-dniowym terminem płatności.

Niezależnie od wybranej formy płatności Organizator prześle Kupującemu fakturę VAT na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym w terminie do 10 od dnia otrzymania płatności.

 1. Jeżeli po otrzymaniu płatności okaże się, że doszło do wcześniejszego wyczerpania limitu dostępności wykupionego Biletu, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego i w przypadku ich dostępności, przekaże mu Bilet innego rodzaju za zwrotem różnicy w cenie. Jeżeli powyższe nie będzie możliwe, Organizator odstąpi od umowy i w ciągu 30 dni, na zaspokojenie wszelkich roszczeń Kupującego, zwraca Kupującemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Konferencji.
 2. Jeżeli opłata za udział w Konferencji nie została uiszczona w terminie 3 dni od zaakceptowania przez Kupującego Formularza zgłoszeniowego, Organizator ma prawo odstąpić od Umowy, przesyłając stosowne oświadczenie na adres mailowy Kupującego podany w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. Zakupione bilety na Konferencje są dostarczane w formacie PDF na adres elektroniczny wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. Bilety można też pobrać bezpośrednio z konta Kupującego w Serwisie lub z aplikacji mobilnej Meeting Application w zakładce „mój bilet”.
 4. Termin rejestracji online uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 21 września 2022 r. Po tym terminie rejestracja online będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji. O udziale w Konferencji decyduje kolejność nabywanych Biletów. Bilet nabywany jest z chwilą uznania rachunku bankowego Organizatora lub potwierdzenia otrzymania płatności przez serwis PayU.
 5. W przypadku, jeżeli dojdzie do zmiany formy uczestnictwa w Konferencji z formy stacjonarnej na formę online na zasadach określonych w § 2 ust. 3-6 Regulaminu Kupującemu przysługuje zwrot różnicy między opłatą za udział Konferencji stacjonarnej a opłatą za udział w Konferencji online.
 6. Nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem Konferencji Organizator ma prawo do odstąpienia od umowy z Kupującym bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu Organizator składa na adres email Kupującego podany w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku odstąpienia Organizator zwróci Kupującemu cenę wykupionego Biletu w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Odpowiedzialność Organizatora za ewentualne szkody Kupującego z tego tytułu jest wyłączona.
 7. Jeżeli Organizator uzna, że oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu nie jest zgodne z prawdą, Organizator ma prawo do odstąpienia od umowy z Kupującym do dnia zakończenia Konferencji (tj. anulowania biletu i zwrotu środków), chyba że Organizator wyraził zgodę w formie dokumentowej na udział w Konferencji i zakup biletu przez Kupującego. Co do sposobu złożenia oświadczania o odstąpieniu od umowy, jego skutków oraz odpowiedzialności Organizatora § 3 ust. 11 stosuje się odpowiednio.

 

 

 § 4 RODZAJE BILETÓW

 1. Organizator wprowadza następujące rodzaje Biletów: Bilet VIP i Bilet CLASSIC. Oba rodzaje biletów uprawniają do uczestnictwa w Konferencji w trybie stacjonarnym. Aktualne ceny każdego z Biletów, a także uprawnienia związane z nabyciem określonego Biletu określone zostaną na stronie internetowej https://event.meetingapplication.com/commerce-transformation-days-2022. Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletów aż do czasu zamknięcia sprzedaży.
 2. Pula Biletów każdego rodzaju zostanie ogłoszona przez Organizatora na stronie internetowej https://event.meetingapplication.com/commerce-transformation-days-2022. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany puli dostępnych Biletów do czasu zamknięcia sprzedaży.
 3. Powyższe nie wyklucza możliwości indywidualnego ustalenia warunków uczestnictwa i ceny biletu w drodze umowy Organizatora z Kupującym.

 

§ 5 UCZESTNICTWO CZYNNE

 1. Warunkiem uczestnictwa czynnego na Konferencji jako Prelegent jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy [email protected] lub poprzez stronę internetową pod adresem https://event.meetingapplication.com/commerce-transformation-days-2022 wraz z abstraktem wystąpienia, oraz jego pozytywne rozpatrzenie przez Organizatora.
 2. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30.06.2022 Zgłoszenie, poza abstraktem w języku angielskim i polskim, powinno zawierać dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorców dodatkowo NIP i firmę), tytuł wystąpienia/warsztatu oraz zwięzłą prezentację osiągnięć zawodowych/naukowych zgłaszającego. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Organizatora do dnia 07.2022. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu ze zgłaszającym w razie potrzeby uzupełnienia zgłoszenia lub pytań co do zgłoszonego abstraktu.
 3. W razie pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia szczegółowe warunki uczestnictwa Prelegenta w Konferencji zostaną uzgodnione w umowie pomiędzy Prelegentem a Organizatorem.
 4. Niezależnie od procedury opisanej w niniejszym paragrafie Prelegent może zostać dopuszczony do udziału w Konferencji na indywidualne zaproszenie Organizatora.

 

 

 

§ 6 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Ewentualne uczestnictwo w trybie online Konferencji odbywa się za pośrednictwem komputera osobistego lub urządzeń przenośnych z dostępem do internetu o przepustowości łącza nie mniejszej niż 1 Mbps oraz z dostępem do przeglądarek internetowych:

– Mozilla Firefox w wersji 70 lub wyższej,

– Google Chrome w wersji 70 lub wyższej,

– Safari w wersji 12 lub wyższej,

– Opera w wersji 66 lub wyższej.

 1. Możliwe jest również uczestnictwo w Konferencji w trybie online za pośrednictwem aplikacji mobilnej Meeting Application zainstalowanej na smartfonie z systemem operacyjnym:

– Android 5.0 lub nowszym,

– iOS 12 lub nowszym.

 1. Jeżeli Organizator w trakcie transmisji Konferencji online udostępnia funkcję czatu, Uczestnik może kontaktować się z pozostałymi Uczestnikami poprzez ten czat za pomocą wiadomości tekstowych.

 

§ 7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik i Kupujący zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, poleceń Organizatora, obsługi Konferencji oraz administratora budynku „Concordia Design Wrocław”, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów przeciwpożarowych oraz związanych z przeciwdziałaniem pandemii wirusa SARS COVID-19.
 2. Kupujący zobowiązuje się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z Regulaminem i będą go przestrzegać.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników, w szczególności za przestrzeganie przez nich Regulaminu. Odpowiedzialność Kupującego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.
 4. Uczestnicy Konferencji powinni brać udział w Konferencji osobiście, w szczególności nie mogą cedować uprawnień lub części uprawnień związanych z rejestracją lub usługami w ramach Konferencji na inne osoby lub przekazywać identyfikatory lub wejściówki innym osobom. Cedowanie uprawnień na inne podmioty możliwe będzie wyłącznie z niezależnych od uczestnika przyczyn losowych, po akceptacji Organizatora.
 5. Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie na którym odbywa się Konferencja stacjonarna może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Kupujący dokonując zgłoszenia Uczestników oświadcza tym samym, że Uczestnicy ci wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz że zobowiązali się tej zgody nie cofnąć. Wizerunek Uczestnika Konferencji może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora– bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin itp. (w ramach profilu Organizatora).

 

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność (w szczególności kontraktowa i deliktowa) Organizatora za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy, wyrządzone Uczestnikom lub Kupującym jest ograniczona do wysokości ceny Biletu zakupionego przez Kupującego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Serwisu oraz serwisu płatności PayU.
 3. Bez zgody Organizatora udzielonej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności Uczestnicy nie mają prawa nagrywać przebiegu Konferencji. W szczególności zabrania się nagrywania wykładów, prelekcji i warsztatów, zarówno prowadzonych stacjonarnie jak i online. Naruszenie tego zakazu traktowane będzie jako rażące naruszenie Regulaminu i może skutkować usunięciem z Konferencji bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Bez zgody Organizatora Uczestnicy nie mają prawa oferować podczas Konferencji towarów i usług innym Uczestnikom, w szczególności dotyczy to usług zbieżnych lub podobnych z przedmiotem działalności Organizatora. Naruszenie tego zakazu traktowane będzie jako rażące naruszenie Regulaminu i może skutkować usunięciem z Konferencji bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. Za wystąpienie siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk lub zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym choćby finalnie zjawiska lub zdarzenia te nie ziściły się.
 6. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, przepisów porządkowych, poleceń Organizatora, obsługi Konferencji oraz administratora budynku „Concordia Design Wrocław”, a także w przypadku zachowania Uczestnika uniemożliwiającego lub utrudniającego prowadzenie Konferencji lub godzący w dobre imię Organizatora, Prelegentów lub innych Uczestników, Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika od udziału w Konferencji bez prawa do odszkodowania oraz zwrotu poniesionych kosztów.

 

§ 9 ZMIANY W PROGRAMIE KONFERENCJI

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób Prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji, w szczególności jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Konferencji okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby Prelegenta lub innych zdarzeń będących poza kontrolą Organizatora.
 2. Informacja o zmianach, o których mowa w 1 będzie każdorazowo udostępniana przez Organizatora na stronie Internetowej https://event.meetingapplication.com/commerce-transformation-days-2022
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Konferencji) w terminie do dnia zakończenia Konferencji.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu

 

 

 

§ 10 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę wydarzenia, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 2. Reklamacje Uczestnik lub Kupujący może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.
 5. Reklamacje co do technicznej strony procesu rejestracji, sprzedaży biletów oraz transmisji Konferencji online należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres [email protected] lub przez platformę panel.meetingapplication.com.

 

 

§ 11 REZYGNACJA

 1. Kupujący nie będący jednocześnie Uczestnikiem może do 30 dni przed rozpoczęciem Konferencji wyznaczyć na miejsce uprzednio zgłoszonego Uczestnika innego Uczestnika, przesyłając odpowiednią informację na adres mailowy [email protected]. Zmiany zgłaszane po upływie powyższego terminu będą rozpatrywane indywidualnie i Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uwzględnienia zmiany Uczestnika.
 2. Kupujący może wyłącznie z ważnych powodów zrezygnować z udziału w Konferencji i uzyskać zwrot poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na adres mailowy [email protected] najpóźniej do dnia 08.2022.

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 5. Wszelkie spory związane z Regulaminem strony będą starały się rozwiązać polubownie. Jeżeli po 30 dniach od zgłoszenia sporu strony nie doszły do porozumienia, mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

 

Załącznik nr 1 – Cennik

 

Rodzaj Biletu Early Birds Sprzedaż Regularna
 

Bilet VIP

 

 

899 EUR + VAT
 

Bilet CLASSIC

399 EUR + VAT 499 EUR + VAT
 

Bilet ONLINE

199 EUR + VAT

 

299 EUR + VAT